FFVII The First Soldier-Tier List แนะนำตัวละครน่าเล่น(Beginner Guide)

“FFVII The First S ……อ่านต่อ……

FFVII The First Soldier PC รุ่นพิเศษ-ต่อสู้หบนจอใหญ่ในคอม

“Final Fanta ……อ่านต่อ……